#leefbaarzulte

Schoolsite Olsene 2.JPG

Beste inwoners,

Open Zulte wil #voortdoen. We willen graag ook de volgende 6 jaar onze gemeente op een positieve manier verder uitbouwen en ontwikkelen, in een goede samenwerking en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent.
In deze folder hebben we het over een ‘leefbaar Zulte’. Hoe zorgen we voor levendige dorpskernen, hoe kunnen we het groene karakter van Zulte versterken en hoe houden we onze gemeente proper? We hebben het onder andere over de herbestemming van het terrein van het schoolgebouw in Olsene. Dit is een unieke kans om in Olsene een nieuw centrumgebied te creëren. 

Daarnaast laten we gemeenteraadslid Tania, OCMW-raadslid Steven en nieuwe kandidaten Marc en Stefanie aan het woord. Stuk voor stuk gedreven mensen.

Veel leesplezier.

Burgemeester Simon.


‘Nieuw Olsene’ op terrein oud schoolgebouw


De Vrije Basisschool van Olsene heeft sinds vorige zomer het schoolgebouw op de hoek van de Grote Steenweg en De Dreve verlaten. De gemeente is eigenaar.
Jeugdhuis ’t Sloef kreeg hier een tijdelijk nieuw onderkomen. We willen op dit terrein een nieuw centrumgebied ontwikkelen, met plaats voor nieuwe bewoning, handelsruimte, extra kinderopvang en een ontmoetingsplaats voor de jeugd.
De Wereldwinkel moet een nieuwe huisvesting krijgen, bij voorkeur in deelgemeente Zulte voor de combinatie met de zondagsmarkt. Het gemeentebestuur heeft
intercommunale Veneco reeds aangesteld om een geschikte toekomstvisie uit te werken voor het schoolterrein.
De ontwikkeling van dit stukje ‘nieuw Olsene’ is een unieke kans om aan Olsene een extra dynamiek te bezorgen. Dit in combinatie met de geplande verkeersveilige herinrichting van de Grote Steenweg én het ondersteunen van organisaties die Olsene doen ‘leven’ (kermis,Hoeverock, boerenmarkt, meer benutten van de vernieuwde cafetaria en tuin van het Ontmoetingscentrum, …).

 

Bosuitbreiding

Het bosbestand in Zulte is van oudsher eerder beperkt. Dit moet in de toekomst verder uitgebreid worden. Daarom heeft het gemeentebestuur zeer recent een overeenkomst afgesloten om extra gronden aan te kopen naast het bestaande Beukenbos in Zulte. Hierdoor kan dit bos in de toekomst met één derde (+ 1,6 hectare) uitbreiden. Het Beukenbos is het ‘bufferbos’ tussen de industriezone langs de Karreweg en de wijk ‘De Piste’. Het is bereikbaar langs de Beukenlaan en langs de Waalstraat. We willen dit bos de komende jaren verder uitbouwen tot een belangrijke en goed gekende groene long van onze gemeente. Hier kan, in samenspraak met betrokken natuurverenigingen, aandacht gaan naar biodiversiteit, natuurinitiatie, nieuwe projecten zoals eventueel ‘paalkamperen’ of een natuurbegraafplaats, enzovoort.

Ook op andere plaatsen willen we opportuniteiten grijpen om waar nuttig en mogelijk het bosbestand uit te breiden. Bij de uitvoering van dorpskernvernieuwingsprojecten (Lys Yarns, Wolspinnerij-Denys, schoolsite Olsene, …) voorzien we extra groen dicht bij het centrum van de gemeente.


Groener en energiezuiniger Zulte

We willen de volgende jaren verder inzetten op een groener en energiezuiniger Zulte.

Dit deden we de voorbije jaren: ondertekening Burgemeestersconvenant en bijhorend actieplan ‘Duurzaam Zulte’ om de CO2-uitstoot te verminderen, energiezuinige ingrepen in gemeentelijke gebouwen zoals bij de vernieuwing van zaal Fiertelhof, opmaak ‘energiezorgplan’ voor gemeentelijke gebouwen in samenwerking met Eandis, aankoop meerdere dienstwagens op CNG (aardgas), extra oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s, opmaak en uitvoering van een masterplan om de openbare verlichting waar nuttig ‘s nachts te doven en/of te dimmen, …


Dit willen we de volgende jaren doen:

Openbare verlichting

▶ systematisch vernieuwen met energiezuinige LED-verlichting.
▶ verder uitrollen van het masterplan om de verlichting waar nuttig’s nachts te doven en/of te dimmen.


Mobiliteit

▶ verdere uitbouw van oplaadpunten voor elektrische mobiliteit (fietsen en auto’s) in de verschillende deelgemeenten.
▶ bij aankoop van eigen dienstwagens maximaal inzetten op aandrijving op elektriciteit of aardgas.
▶ stimuleren van fietsverplaatsingen door investeringen in veilige fietsinfrastructuur (fietspad langs de spoorweg, vernieuwing doortocht N43 Olsene, wegenwerken met verhoogde fietsveiligheid tot gevolg, …).


Energie

▶ windenergie faciliteren op plaatsen die daarvoor geschikt zijn (bijvoorbeeld in omgeving van industriezone).
▶ systematisch verder investeren in energiezuinigheid van het gemeentelijk patrimonium op basis van het opgemaakte energiezorgplan.
▶ specifieke aandacht voor de mogelijkheid van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via een project waar inwoners kunnen participeren (‘zonnedelen’).


Diervriendelijkheid

▶ Verdere uitbouw van het zwerfkattenbeleid in samenwerking met Dier onder Dak en dierenarts(en).
▶ Ondersteunen van mensen en verenigingen die zich inzetten om dieren op te vangen.
▶ Verder sensibiliseren van eigenaars van (huis)dieren om hun zorgplicht na te komen.
▶ Opvolgen van klachten en vaststellingen over dierenmishandeling en –verwaarlozing door de bevoegde instanties (lokale politie, inspectie Dierenwelzijn).


Proper Zulte

Ook in tijden waar sproeien verboden is, blijft het belangrijk dat onze gemeente er zo proper mogelijk bij ligt.

Dit deden we de voorbije jaren: wekelijkse ophaling van de huisvuilzak tijdens de zomermaanden (midden juni – midden september), soepeler toegang tot het containerpark (5 x per maand in plaats van 1 x per week), verminderen afvaltoerisme uit andere gemeenten op ons containerpark door invoeren van beperkt aantal verplicht betalende fracties, extra budgetten
voor het groenonderhoud (nieuw materiaal, meer samenwerking met sociale tewerkstellingsplaatsen), invoeren van systeem van ‘bermmeesters’ die met gemeentelijke ondersteuning vrijwillig hun omgeving zwerfvuilvrij maken; …

Dit willen we de volgende jaren doen:
• Nog meer investeren in onderhoud van groen, speelpleintjes, grachten, … (extra materiaal en manuren)
• Verder inzetten op bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten via onder andere camerabewaking op gevoelige plaatsen.
• Systeem van ‘P+MD ophaling’: PMD-zak waar meer zaken in mogen (plastic zakjes, yoghurtpotten, botervlootjes) = meer gebruiksgemak en verdere daling van het restafval.
• Ondergrondse opbergpunten voor afvalophaling voorzien bij uitvoering van nieuwe projecten.

#voortdoen