#ondernemendzulte

Image-1b.jpg

Beste inwoners,

Open Zulte wil #voortdoen. We willen graag ook de volgende 6 jaar onze gemeente op een positieve manier verder uitbouwen en ontwikkelen, in een goede samenwerking en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent.
In deze folder hebben we het over een ‘ondernemend Zulte’. Hoe geven we ruimte aan onze bedrijven en zelfstandigen, hoe kunnen we hen nog beter ondersteunen, en hoe houden we ook onze gemeente zelf financieel gezond?

Daarnaast leest u vandaag meer over schepen Sophie, gemeenteraadslid Tony en nieuwe kandidaten Katrien en Marc. Stuk voor stuk ondernemende mensen die hun gedrevenheid en ondernemingszin verder willen ten dienste stellen van onze gemeente.
Veel leesplezier.

Burgemeester Simon.

Industriezone Karreweg, waar bedrijven thuis zijn 

Onze industriezone langs de Karreweg werd de afgelopen jaren grondig vernieuwd. Er werden afgescheiden fietspaden aangelegd alsook een gescheiden rioleringsstelsel. Zo kunnen fietsende werknemers voortaan veilig naar het werk en kan het afvalwater worden gezuiverd alvorens het in de beken en rivieren terechtkomt. Daarmee is onze industriezone klaar voor
de toekomst.
We willen hier de komende jaren ruimte voorzien voor extra regionale bedrijvigheid. De erkenning van Zulte-Kruishoutem als BEK (Bijzonder Economisch Knooppunt) geeft ruimte om in de toekomst meer grotere bedrijven hier een plaats te geven. Hiervoor moet de hogere overheid toestemming geven en moeten de gesprekken verdergezet worden. De zone tussen Blauwdreef
en Zaubeek (ongeveer 9 ha) geniet hierbij onze voorkeur. Ook kleinere, lokale bedrijvigheid willen we extra ruimte geven in Zulte.


Ruimte om te ondernemen


Kleine bedrijvigheid en lokale ondernemers verdienen extra ruimte in onze gemeente. Hiervoor wordt onder andere een bestaande zone voor lokale bedrijvigheid op het einde van de Karreweg ontwikkelbaar gemaakt (1,2 ha).
Voor de ontwikkeling van het terrein Vandewiele in Olsene was ons voorkeurscenario om deze zone rechtover het kasteel een woonfunctie te geven en de lokale bedrijvigheid te herlocaliseren richting de Karreweg. Na verschillende onderhandelingen met de hogere overheden werd dit niet toegestaan. Zo werd door de provincie bepaald dat nieuwe zones voor lokale bedrijvigheid
moeten aansluiten op het hoofddorp of de woonkern en niet meer kunnen aansluiten op bestaande zones voor bedrijvigheid, wat vroeger wel het geval was. Ons voorkeurscenario is daardoor niet te realiseren. We moeten dus streven naar de best mogelijke oplossing binnen de bestaande bestemming van lokale bedrijvigheid. Hier stelt zich nog een probleem naar eigendom toe. Het
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat opgesteld werd in 2008, strekt zich uit over twee verschillende eigendommen en twee verschillende faillissementen. Het laatste faillissement werd
begin 2018 afgehandeld. Dit verschil in eigendomsstatuut moet opgelost worden om het RUP te kunnen uitvoeren. Het gemeentebestuur heeft samen met intercommunale Veneco
reeds stappen ondernomen naar de verschillende private eigenaars toe. We willen hierbij verder een ondersteunende rol spelen en indien nodig verdere stappen ondernemen om de zone als lokaal bedrijventerrein te laten ontwikkelen.

Extra ruimte daarbovenop moet passen binnen de krijtlijnen van de provincie en moet dus gericht zijn naar de kernen. De zone naast de bestaande zone Dries, aan de overkant van de Centrumstraat, is daarbij een mogelijkheid, mits deze op een goede manier kan ingepast worden in de omgeving qua verkeersontsluiting, groenbuffer, type bedrijvigheid, ….

Ondersteunen van ondernemers en handelaars


Onze zelfstandige ondernemers en handelaars geven zuurstof aan onze gemeente en onze gemeenschap. Ze verdienen onze blijvende steun.

Dit deden we de voorbije jaren: lancering van de ‘Zultebon’ als cadeaubon die enkel in Zulte te gebruiken is, organisatie van een jaarlijkse ‘Ontdekkingstocht’ bij lokale handelaars en bedrijven, installatie van nieuwe adviesraad lokale economie, organisatie van regelmatige jobbeurzen, bijkomende subsidie voor handelaars die investeren in een betere toegankelijkheid van hun zaak, extra communicatiemogelijkheden via de nieuwe ‘Zulte App’, organisatie van techniekacademie om kinderen dichter bij het bedrijfsleven te betrekken, …;

Dit willen we de volgende jaren doen: 
• Organiseren van een inleefdag in de bedrijfswereld voor kinderen van 11 en 12 jaar, in samenwerking met de lagere scholen. Hiermee willen we onze jeugd vroeg genoeg kennis laten maken met verschillende beroepen en bedrijven.
• Samenbrengen van de Zultse zelfstandigen op een tweejaarlijks inhoudelijk en –netwerkevenement, naar analogie met de vroegere debatavonden van de Zultse Sociaal-Economische Kring. Hierbij komt een belangrijke spreker een specifiek en relevant thema toelichten. De organisatie gebeurt in samenwerking met de betrokken werkgevers-, bedrijven- en landbouwverenigingen.
• Aantrekken van extra horeca en toerisme via specifieke starterspremie.
• Optimaliseren van de specifieke communicatie naar ondernemers en zelfstandigen toe bij de voorbereiding en uitvoering van openbare werken.
• Ondersteunen van pop-ups die een onderscheidend en verrijkend aanbod aanbieden.
• Actieve aanpak van leegstaande handelsruimtes.


Zulte financieel gezond houden

Een ondernemende gemeente heeft een sterke en gezonde financiële basis, die toelaat om vooruit te denken. 

Dit deden we de voorbije jaren: laagste gemeentelijke belastingtarieven van de hele regio, milieubelasting werd verminderd van 35€ naar 30€ bij het invoeren van enkele verplicht betalende fracties op het containerpark, geen bijkomende leningen aangegaan, schuld werd afgebouwd, besparingen gerealiseerd zoals een vermindering van ruim 1 miljoen euro op interestlasten voor investeringen in de rioleringsinfrastructuur, …

Dit willen we de volgende jaren doen:
• Gunstige positie inzake lage gemeentelijke belastingtarieven handhaven.
• Verder evolueren richting principe ‘de vervuiler betaalt’, dus verminderen of afschaffen van de gemeentelijke milieubelasting (nu 30 € per jaar per gezin) richting tarieven huisvuilzakken
of gebruik van het containerpark.
• Verdere besparingen realiseren in de werking.
• Schuldenlast onder controle houden.
• Verstandig verder blijven investeren en investeringsritme verhogen naargelang de beschikbare ruimte.#voortdoen