#zorgzaamzulte

Lys Yarns.png

 

Beste inwoners,

Op zondag 14 oktober kan u uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met Open Zulte stonden we de voorbije 6 jaar samen met de collega’s van GVZ en N-VA aan het roer van onze gemeente. Open Zulte wil #voortdoen. We willen graag ook de volgende 6 jaar onze gemeente op een positieve manier besturen, in een goede samenwerking en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent.

We gaan voor een zelfstandig Zulte met een eigen identiteit. Onze drie mooie deelgemeenten willen we verder uitbouwen en ontwikkelen. Zulte nog zorgzamer, nog bruisender, nog ondernemender, nog moderner, nog leefbaarder en nog veiliger maken… daarvoor hebben we een breed programma uitgeschreven, dat we de komende weken aan u voorstellen.
In deze eerste folder ligt de focus op een zorgzaam Zulte, met aandacht voor iedereen die zorg nodig heeft: ouderen, kinderen en mensen die het moeilijk hebben.

Om dit programma te realiseren, kunnen we rekenen op een sterk en vernieuwd team. De vaste waarden deden een pak bestuurservaring op en blijven op post. Ze worden aangevuld
met 13 nieuwe kandidaten. Elke kandidaat staat met beide voeten in onze Zultse gemeenschap en wil daar graag zijn of haar steentje aan bijdragen. Ook ons team stellen we de
volgende weken aan u voor.
Vandaag beginnen we met schepen Frederic, OCMW-raadslid Natasja en onze oudste en jongste kandidates Simonne en Fauve.

Verwacht van ons geen grootspraak. Zonder veel ‘pretten’ gewoon #voortdoen, elke dag opnieuw.
Dat willen we doen en daar vragen we uw steun voor.

Burgemeester Simon.

"Nieuw Zulte" op Lys Yarns met extra zorg voor senioren

Er is in onze gemeente nood aan extra betaalbare huisvesting voor zorgbehoevende bejaarden. Deze nood kan ingevuld worden via de herontwikkeling van het terrein “Lys Yarns” dat het gemeentebestuur zeer recent aangekocht heeft. Dit terrein van 2,4 hectare groot biedt een unieke kans om een mooi stuk “nieuw Zulte” te creëren tussen de drukke Staatsbaan en het rustige Leielandschap. Hier komt ruimte voor aangenaam en betaalbaar wonen, extra voorzieningen voor de gemeenschap, een publieke groen- en speelzone, een doorsteek voor fietsers en voetgangers, een veilige verkeersontsluiting, …

De invulling van dit terrein willen we vormgeven in samenspraak met de omgeving en met de nabijgelegen school en het woonzorgcentrum. Het rusthuis plant op korte termijn reeds een uitbreiding op eigen terrein. In de toekomst willen we ook op het terrein van Lys Yarns extra zorgmogelijkheden aanbieden: bijkomende huisvesting voor zorgbehoevende bejaarden, aanleunflats, een dagverzorgingscentrum, een project rond begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een beperking … er zijn veel mogelijkheden.

Nieuw centrum voor Zulte

Samen met Lys Yarns is de herontwikkeling van het terrein Wolspinnerij-Denys cruciaal in het centrum van Zulte. Deze site is in privé-eigendom. Als gemeente willen we hier verder een ondersteunende rol spelen om ook hier een nieuw centrumgebied te creëren met meerwaarde voor de omgeving: een aangename woonwijk met ruimte voor ondersteunende functies zoals winkels, kantoren of diensten; die gepaard gaat met de uitbouw van een netwerk waarlangs fietsers en wandelaars zich autovrij doorheen het dorpscentrum kunnen bewegen.

Ten slotte willen we de herontwikkeling van deze Zultse centrumgebieden een sluitstuk geven met een opwaardering van het huidige Gaston Martensplein. Het kerkplein verdient in de toekomst een stijlvolle vernieuwing. Hiervoor willen we een ontwerpwedstrijd uitschrijven voor geïnteresseerde architecten, waarbij verschillende ontwerpen en ideeën kunnen beoordeeld worden in samenspraak met de omgeving.

#voortdoen

"Zorg voor onze kinderen"

Kinderen zijn onze toekomst. Ze verdienen alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Dit deden we de voorbije jaren: nieuwbouw Huis van het Kind voor nieuw consultatiebureau Kind&Gezin en centralisatie van alle kinddiensten; uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang via extra opvang “Snuffel” in de gemeenteschool, nieuwbouw “Ballonneke” in Machelen en renovatie “Pluto” in Zulte; extra groepsopvang voor peuters (0-3 jaar) in “Melodie” hoek Staatsbaan/Oude Weg; subsidie voor nieuwe en bestaande onthaalouders; …

Dit willen we de volgende jaren doen:

  • Extra opvangplaatsen voor peuters creëren via het voorzien van ruimtes voor groepsopvang in nieuwe projecten zoals de herontwikkeling van het schoolterrein in Olsene (Grote Steenweg/Dreve) en de site Wolspinnerij in Zulte; via het grijpen van opportuniteiten die zich aandienen zoals gebeurd is bij de oprichting van “Melodie” en via het bieden van stevige ondersteuning bieden aan bestaande en nieuwe onthaalouders.
  • Buitenschoolse kinderopvang verder uitbouwen en verder investeren in de verschillende accommodaties (“Pluto” en “Snuffel” in Zulte, “Snipper” in Olsene, “Ballonneke” in Machelen)
  • Verder investeren in de groei en kwaliteitsvolle werking van de gemeenteschool via onder andere de vernieuwing van het oud gedeelte van de infrastructuur (gekoppeld aan Vlaamse subsidies).
  • Uitbouwen van een “luierbank” waarbij luieroverschotten ingezameld worden om nadien per pakket aan een symbolische prijs ter beschikking te stellen van kansarme gezinnen met jonge kinderen.

"Zorg voor wie het moeilijk heeft"

Een sterke gemeente heeft aandacht voor zij die het wat moeilijker hebben in onze gemeenschap.

Dit deden we de voorbije jaren: goede persoonlijke en mensgerichte dienstverlening vanuit het Sociaal Huis, waarbij we de continuïteit van de werking verzekerden via de aanwerving van een directeur Sociaal Huis na de pensionering van de OCMW-secretaris; aangepast lokaal toewijsreglement voor sociale huurwoningen met voorrang voor lokale binding (wie minstens 10 jaar in Zulte woont) en mensen met een beperking; voorzien van een uitgebreid aanbod van sociale woningen via onder andere het opleggen van een sociale last van 15% bij grote verkavelingen; aanbod van vervoer voor rolstoelgebruikers via een nieuwe minibus met lift, …

Dit willen we de volgende jaren doen:

  • Sociale dienstverlening als prioriteit aanhouden binnen de geplande integratie van gemeente en OCMW. Verder investeren in een menselijke en nabije aanpak waarbij de cliënt op de 1e plaats komt.
  • Verder uitbouwen van het sociaal woonaanbod via onder andere de realisatie van 46 kavels in het project van bouwmaatschappij Volkshaard in centrum Machelen (evenredig verdeeld over koopwoningen, huurwoningen en kavels).
  • Systematisch investeren in de vernieuwing van de bejaardenwoningen en ontmoetingscentra in de drie deelgemeenten (Guldepark, Sint-Pietersstraat en Moerbeekpark).
  • Verhogen van de mantelzorgtoelage tot30 € per maand (nu 25 €) en extra vergoeding voor mantelzorgers die meerdere zorgbehoevende personen ondersteunen.
  • Proefproject “bibliotheek op wieltjes” waarbij boekenaanbod bereikbaar gemaakt wordt voor minder mobiele personen.
  • Versterken van de samenwerking met de sociale tewerkstellingsplaatsen voor onder andere het groenonderhoud.

#voortdoen