Zulte houdt alle belastingen en retributies gelijk, investeert verder en is financieel gezond

website.jpg
22/12/2022

Door de huidige energie- en prijzencrisis staan alle lokale besturen, ook Zulte, voor een financiële uitdaging. De gemeente krijgt te maken met snel stijgende personeelskosten, een oplopende energiefactuur en hogere bouwkosten voor de investeringsprojecten. Toch werd de begrotingsoefening positief afgerond.

Schepen van Financiën Tony Boeckaert: “We kozen ervoor om niet te raken aan de koopkracht van onze inwoners. Onze belastingstarieven waren al laag en dit blijft zo: 5,9% aanvullende personenbelasting (Vlaams gemiddelde is 7,2%) en 875 opcentiemen op de onroerende voorheffing (Vlaams gemiddelde is 906). Ook alle andere retributies blijven gelijk. De prijs van een restafvalzak, de tarieven op het containerpark, het gebruik van gemeentelijke zalen, de deelname aan buitenschoolse kinderopvang of vakantiekampen, … dit zal onze inwoners niets meer kosten dan nu.”

Het gemeentebestuur nam eerder dit jaar al maatregelen om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden, zoals het doven van de openbare verlichting ’s nachts op weekdagen en het verminderen van de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen. Op het vlak van investeringen worden alle grote geplande investeringsprojecten gewoon verder uitgevoerd. Wel wordt de budgettering wat beter afgestemd op de realiteit en meer gespreid in de tijd. Voor de financiering zal de gemeente zoals vroeger reeds voorzien enkele nieuwe leningen opnemen. Hier is ook ruimte voor: de schuldgraad van de gemeente bedroeg in 2013 nog 964 euro per inwoner en is nu gezakt tot ongeveer 600 euro per inwoner. De uitvoering van enkele nog niet opgestarte projecten, zoals de vernieuwing van de tuin van het Ontmoetingscentrum, de aanleg van voetpaden in de Oliebergstraat en de heraanleg van het buurtpleintje in de Kloosterstraat, wordt verschoven naar het volgende meerjarenplan.

Door deze ingrepen blijft Zulte financieel gezond. De autofinancieringsmarge (dit is wat je overhoudt op de gewone werking na aftrek van de leningslasten) bedraagt op het einde van het meerjarenplan in 2025 ruim 1,3 miljoen euro of ruim 84 euro per inwoner (Vlaams gemiddelde is 58 euro per inwoner). De schuldgraad per inwoner zal daarmee ook onder de 950 euro blijven, terwijl het Vlaams gemiddelde ongeveer 1.300 euro per inwoner bedraagt. Deze financieel gezonde situatie geeft genoeg ruimte om ook in de toekomst en in de volgende bestuursperiode verder te kunnen investeren.

In de periode tot en met 2025 staan nog ruim 26 miljoen euro aan investeringen ingeschreven, waarvan ruim 14 miljoen euro in 2023. Eén van de blikvangers volgend jaar is de aanleg van een publieke groenzone achteraan het terrein van Lys Yarns. Dit als eerste stap in de herontwikkeling van het terrein, waar de sloop- en saneringswerken bijna afgerond zijn. De groenzone zal ruimte bieden aan natuur, beplanting, waterbuffering en -infiltratie, wandelpaden, een educatieve speelzone, … Voor dit project verkreeg het gemeentebestuur recent nog een subsidie van 225.000 euro van de Vlaamse overheid.

Andere grote investeringen in 2023 zijn kunstgrasvelden op de voetbalaccommodaties in Olsene en Machelen en de start van de nieuwbouw op vrijetijdsdomein de Raveschoot. Begin 2023 wordt het vernieuwde huis Meheus in gebruik genomen en later op het jaar zal ook de nieuwe kinderopvang op Machelendorp de deuren openen. Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Statiestraat (2e deel)-Olsenestraat, Bokstraat-Schrijversstraat-Eikstraat, Brandstraat en de Zaubeekstraat tussen N43 en Waalstraat. In 2023 voorziet de provincie ook de fietstunnel onder de brug van de Drogenboomstraat en start de Vlaamse Waterweg met de bouw van de fiets- en wandelbrug over de Leie. Het Heldenbos in Zulte wordt vergroot en in Machelen komt er een extra hondenweide.

 

"We kozen ervoor om niet te raken aan de koopkracht van onze inwoners."
"Alle grote investeringsprojecten worden gewoon verder uitgevoerd."
"Zulte blijft financieel gezond."