Zulte wapent zich met hemelwater- en droogteplan voor de toekomst

sophie hemelwaterplan.JPG
29/11/2023

De gemeenteraad van Zulte keurde het hemelwater- en droogteplan goed. Dit plan biedt een kapstok om onze gemeente meer waterrobuust te maken. Zo verminderen we het risico op wateroverlast en droogte. Zulte zet zich hiervoor in door verschillende maatregelen te treffen, gebaseerd op de specifieke kenmerken van het watersysteem en de bodemgesteldheid. Zo kan de gemeente ook blijven rekenen op subsidies bij rioleringswerken van het Vlaams Gewest.

 

Infiltratie
Er wordt optimaal ingezet op infiltratie, door hemelwater aan de bron vast te houden. Het afstromen van hemelwater wordt hierdoor vertraagd waardoor wateroverlast wordt tegengegaan. Het water blijft beschikbaar in de bodem, ook tijdens droogteperiodes. In bebouwde gebieden wordt het regenwater maximaal afgekoppeld van de riolering en ter plaatse gehouden. Dit is in Zulte grotendeels mogelijk dankzij de goed doorlatende zandgrond.

 

Ontharden
De gemeente zet ook in op ontharden en het voorzien van groenzones. Zo houden we het hemelwater zoveel als mogelijk ter plaatse en houden we afstroom tegen. De ambitie is om tegen 2030 per inwoner 1 m² te ontharden.

 

Meer plaats voor water
Zulte streeft er ook naar om duurzaam om te gaan met grondwater door beperkingen op te leggen op het onttrekken van grondwater.

De gemeente wenst meer plaats te geven aan water door de noodzakelijke ruimte te geven aan waterlopen en groenblauwe verbindingen. Bij nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen van bestaande infrastructuur worden centraal infiltratiebekkens aangelegd en/of plaatselijk langsheen de rijweg wadi’s voorzien. Bij (her)aanleg van verhardingen wordt maximaal ingezet op waterdoorlaatbaar materiaal.

Op heel wat vlakken zijn we als gemeente vooruitstrevend en passen we projectmatig al heel wat acties toe, maar we moeten ambitieus zijn.  Met dit plan maken we ons klaar voor klimaatveranderingen.


‘De recente wateroverlast heeft ons opnieuw geleerd dat er hoge nood is aan infiltratiemaatregelen’

Schepen Sophie Delaere: ‘Zulte is één van de pioniers als het gaat over volledige infiltratie van regenwater op privaat domein bij afkoppelingswerken naar aanleiding van rioleringsprojecten op publiek domein. Op deze manier zorgen we ervoor dat het regenwater maximaal ter plaatse blijft, waardoor de grondwatertafel aangezuiverd wordt, dat dan als waterbron bij droogte functioneert en bij hevige regenval het afstromen vertraagt en resulteert in minder kans op overstromingen van de waterlopen.

 

De recente wateroverlast in onze gemeente heeft ons opnieuw geleerd dat er hoge nood is aan infiltratiemaatregelen bij de bron, daar waar het door bebouwing of verharding de grond niet kan indringen.’  

 

Dit plan kwam tot stand door de samenwerking van meerdere partijen: studiebureau Hydroscan, provincie, Farys, Aquafin, VMM, De Vlaamse Waterweg, VLM, milieuraad, landbouw en gemeentebestuur.